top of page
Wood

Zakladanie stavby

Založenie stavby na XPS (extrudovamý polystyrén)

Čo je XPS
Extrudovaný polystyrén
- tvrdený formát -prvotne bol
vytvorený ako vztlakový či plavucI materiál pre účely amerického námornictva

Výhody :
• XPS je nenasiakavý - chráni zakladový prach pred vlhkosťou - počas výstavby ale aj počas

celej životnosti stavby
• Zabraňuje tepelnému mostu • Významne pevný v tlaku

Technické parametry :

Sučiniteľ tepelnej vodivosti : 0,035-0,038 W/(m.K) Objemova hmotnosť : 33kg/m3
Pripustne zaťaženie v tlaku : 13t/m2
Trieda reakcie na oheň : E

polystyrenXPS.jpeg
bottom of page